ร่วมส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพ

ครูรร.เอกชนเฮ เบิกค่าเรียนลูก ถึงป.ตรี2หมื่น/ปี

ครูรร.เอกชนเฮ เบิกค่าเรียนลูก ถึงป.ตรี2หมื่น/ปีเมื่อวันที่ 28ต.ค.2556 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 5/2556 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็บชอบตามที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เสนอเรื่องการให้เงินสวัสดิการสงเคราะห์การศึกษาบุตรของผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะให้ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน สามารถเบิกค่าเทอมบุตรได้ถึงระดับปริญญาตรี จากเดิมที่ให้เบิกได้เพียงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) โดยให้เบิกได้ไม่เกิน 3 คน คนละ ไม่เกิน 20,000บาทต่อปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์กำหนด โดยหากศึกษาในสถานศึกษาของรัฐเบิกได้เต็มตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท แต่หากศึกษาในสถานศึกษาเอกชนให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ 20,000 บาท เช่นกัน
        “สำหรับเงินที่จะนำมาใช้ในการจ่ายค่าเทอมนั้น มาจากดอกผลของกองทุนไม่ใช่เงินต้น ถือว่าเป็นการให้โอกาสและสวัสดิกาแก่รครูโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีขึ้น และทำให้ครูอยากสอนโรงเรียนเอกชนมากขึ้นเพราะมีสวัสดิการใกล้เคียงกับภาครัฐ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)จะต้องไปกำหนดระเบียบการเบิกจ่ายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทราบว่าได้มีการยกร่างระเบียบไว้แล้ว”นางสุทธศรีกล่าวและว่า ก่อนหน้านี้ตนในฐานะประธานกรรมการกองทุนสงเคราะห์ได้มอบให้ผอ.กองทุนฯ ไปพิจารณาเรื่องการบริหารกองทุนฯเชิงรุกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีรายได้เข้ากองทุนมากขึ้นและสามารถจัดสวัสดิการดูแลครูโรงเรียนเอกชนได้ดียิ่งขึ้น
      ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กช.ยังเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อให้สถานศึกษาเอกชนกู้สำหรับการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน โดยเป็นการปรับแก้ประกาศที่ขยายขอบเขตการกู้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะเดิมไม่สามารถกู้เพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียนได้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนได้พัฒนาสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป
ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์  วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556

ข่าวเด่น ข่าวด่วน