ร่วมส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างมีคุณภาพ

งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหาร รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ศึกษาความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อำเภอยะรัง/แม่ลาน  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
A Study of teachers’ contentment to Administrative of  Islamic private scho administrators  in Yarang and Maelan district under the Office of  Private Education  Pattani Province

                         นายมะยูนิ  สามาลูกา

บทคัดย่อ
                   การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้  มุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม    อำเภอ ยะรัง / แม่ลาน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จำแนกตาม เพศ  อายุ ประสบการณ์ในการทำงาน  ขนาดของโรงเรียน ใน  4  ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคล  และด้านการบริหารงานทั่วไป
                        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็น  ครูผู้สอนในสถานศึกษาเอกชน  จำนวน  111 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น  แบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า     5  ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
                        ผลการศึกษาพบว่า
            1.ความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอง  อำเภอ ยะรัง / แม่ลานสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางยกเว้นด้านบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับน้อย
                   2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน ศึกษา จำแนกตามเพศ  โดยรวม มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
            3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามอายุ โดยรวมมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
                        4.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงาน โดยรวมประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ทุกด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
                    5. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทุกด้าน และเมื่อทดสอบเป็นรายคู่ พบว่าครูที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารมากกว่าครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ในทุกด้าน


คำสำคัญ :  ความพึงพอใจ   ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 


 *ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน


Abstract
                                The study was aimed to investigate the comparison of teachers’ contentment  to Administrative of  Islamic private school administrators  in Yarang and Maelan district under the Office of  Private Education  Pattani Province. The study was sorted by, gender, age, and experience of teacher toward their school’s administrations categorized in four aspects which included: Academic, Budget, Personnel and General.
                                The population in the study contains 111 academic teacher from numerous Islamic Private School. Tools used for accumulating data were the rating scale questionnaire with 5 levels. The statistics that implement data analyze were Validity, Reliability, Percentage, Mean, standard deviation,
T-Test and F-test.

The study revealed:
1.             The contentment of teacher toward their General School administrations was shown in average level. However, the contentment on Academic Administration was shown in slight.
2.             The contentment of teacher toward the school administration, sort by gender. It showed no significance difference by the statistic level of 0.5 . When investigated in each particular aspect, there was no significance difference by the statistic level of 0.5  .
3.             The contentment of teacher toward the school administrations, sort by age. It showed no significance by the statistic level of 0.5 . When investigate in each particular side, it found that there was a significance difference towards general administration by the statistic level of 0.5 .
4.             The contentment of teacher toward the school administration, sort by experience. It showed that in each experience level would result in difference contentment and there was a significance difference by the statistic level of 0.5 . When investigate in each particular side, it found that there was a significance difference towards general administration by the statistic level of 0.5
5.             The contentment of teacher toward the school administration, sort by the size of school, was shown in significance difference by the statistic level of 0.5 . In each particular side, there was a significance difference by the statistic level of 0.5 . However, after conducted dual test, it found that teacher from large and medium school were satisfied by the school more than teacher from small school in all aspects.   
ข่าวเด่น ข่าวด่วน